Algemene voorwaarden voor de cursussen en workshops georganiseerd door Carla van Wensen,  eigenaresse praktijk voor Integrale Kindertherapie en eigenaresse van Kind in Evenwicht , Limmen KVK 37153353


Hier vindt u onze Algemene Voorwaarden voor cursussen en workshops. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van het cursusaanbod en bevatten belangrijke informatie voor u als deelnemer.


Art. 1 Definities a) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of offertes tussen Kind in Evenwicht en de deelnemer, voor cursussen/workshops en andere dagen welke door Kind in Evenwicht worden georganiseerd; b)Kind in Evenwicht is als officieel merk gedeponeerd onder het nummer 1387859 door IntellectueelEigendom.nl/Benelux; c) Praktijk voor integrale kindertherapie en de methode Kind in Evenwicht staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37153353; d) Klant/Deelnemer: de natuurlijk persoon, dan wel een bedrijf, beroepsgroep of instelling, die een Overeenkomst aangaat met Kind in Evenwicht via email, een inschrijfformulier of op andere wijze; e) Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst met Kind in Evenwicht; f) Akkoordverklaring: de deelnemer gaat bij inschrijving automatisch akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Indien de deelnemer niet akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden, dan dient de  deelnemer dit binnen 20 dagen na inschrijving via e-mail of aangetekend schrijven kenbaar te maken aan Kind in Evenwicht, ten aanzien van Carla van Wensen, Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat 58, 1906 CM, Limmen
 
Art. 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Op alle overeenkomsten, offertes en/of leveringen alsmede alle andere uitingen inzake cursussen/workshops van Kind in Evenwicht zijn bij uitsluiting van andere algemene voorwaarden de Algemene Voorwaarden van Kind in Evenwicht van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 
Art. 3 Prijzen en informatie De prijzen van de cursussen/workshops staan op de website van Carla van Wensen. www.carlavanwensen.nl of www.methodekindinevenwicht.nl. De actueel vastgestelde BTW en andere heffingen worden apart vermeld op de factuur die de deelnemer van Kind in Evenwicht ontvangt.
 
Art. 4 Totstandkoming Overeenkomst  a) De overeenkomst komt tot stand nadat de deelnemer zich heeft aangemeld en Kind in Evenwicht dit bevestigd heeft aan de deelnemer. Hiermee is de deelnemer ingeschreven voor de cursus/workshop; b) Is de cursus/workshop waarvoor de deelnemer zich heeft ingeschreven, in de tijd tussen indienen en de afhandeling vol geraakt, dan ontvangt de deelnemer daarover bericht van Kind in Evenwicht. De deelnemer kan dan op een wachtlijst van Kind in Evenwicht of er wordt in overleg met de klant gezocht naar een alternatieve datum; c) Kind in Evenwicht stelt de Algemene Voorwaarden ter hand van de deelnemer en zullen bij bevestiging van de inschrijving verstuurd worden.
 
Art. 5 Betaling a) De deelnemer dient betalingen voorafgaand aan de cursus te voldoen. De deelnemer ontvangt hiervoor een factuur.
b) Op de website wordt duidelijk omschreven wanneer een cursus zal plaatsvinden. Voor de cursus  geldt dat de deelnemer de cursus volgt op de datum zoals die bij inschrijving is aangegeven, tenzij dit anders schriftelijk is overeengekomen met Kind in Evenwicht; c) Deelname kan pas plaatsvinden nadat het volledige cursusgeld is betaald. In overleg is betalen in termijnen mogelijk, mits het volledig verschuldigde bedrag voldaan is voor de cursusdatum; d) Als een ander dan de deelnemer – bijvoorbeeld diens werkgever - betaalt, blijft de deelnemer zelf verantwoordelijk voor (tijdige) betaling; e) Kind in Evenwicht is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. Er geldt een bedenktermijn van 20 dagen, in te gaan op de datum waarop de deelnemer voor een cursus heeft ingeschreven.
 
Art. 6 Wijzigen, Herroepen en Annuleren a) De deelnemer kan binnen 20 dagen na inschrijving uitsluitend via e-mail aan info@carlavanwensen.nl of aangetekende brief aan Kind in Evenwicht de inschrijving herroepen. Daarna gaat de annuleringsperiode in waaraan kosten verbonden zijn; b) Vanaf 20 dagen na inschrijfdatum tot 6 weken voor aanvang van de cursus bent u de de aanbetaling verschuldigd. Bij annulering binnen 6-4 weken voor de start van de cursus bent u 50% van het totale cursusbedrag verschuldigd, binnen 4-2 weken 75%, en binnen twee weken voor aanvang van de cursus het volledige bedrag; c) Mochten er onverhoopt te weinig deelnemers zijn, of is er sprake van overmacht door omstandigheden, dan behoudt Kind in Evenwicht  zich het recht voor de cursus te annuleren. Kind in Evenwicht  zal de klant een nieuwe datum voorstellen. Indien een voorgestelde datum niet schikt, volgt volledige restitutie van het reeds betaalde inschrijfgeld; d) Annulering van de cursus door de deelnemer dient via e-mail aan info@carlavanwensen.nl, of aangetekende brief aan Kind in Evenwicht plaats te vinden en zal afgehandeld worden volgens bovenstaande betalingsvoorwaarden, waarbij (eventuele) restitutie binnen twee weken na de annuleringsdatum zal plaatsvinden.

Art. 7 Klachtenprocedure a) Klachten worden strikt vertrouwelijk behandeld; b) Indien de deelnemer een klacht heeft over een cursus dan kan de deelnemer dit melden via e-mail of per aangetekende brief aan Kind in Evenwicht,  info@carlavanwensen.nl, Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat 58, 1906 CM Limmen t.a.v. Carla van Wensen; c) Binnen 3 werkdagen zal Kind in Evenwicht via e-mail een bevestiging van ontvangst aan de deelnemer sturen en schriftelijk, via e-mail , reageren op de klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal  Kind in Evenwicht een indicatie geven van de termijn waarbinnen hij/zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van de klant. Er wordt gestreefd om binnen 2 weken tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen. Mocht het niet lukken binnen deze termijn, wordt u hiervan binnen een week op de hoogte gesteld, met een indicatie wanneer Kind in Evenwicht een reactie zal geven; d) Klachten worden bewaard in het klachtenregister van Kind in Evenwicht. De Wet Bescherming Persoonsgegevens is van toepassing. Vijf jaar na afhandeling van de klacht, wordt deze uit het register verwijderd en worden alle stukken die op de klacht betrekking hebben vernietigd.

Art. 8 Aansprakelijkheid a) Kind in Evenwicht spant zich in om naar eer en geweten en vermogen cursussen en workshops te organiseren en uit te voeren; b) Kind in Evenwicht is slechts aansprakelijk voor schade die het direct gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid;  c)  Kind in Evenwicht is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst of bedrijfsstagnatie; d) Kind in Evenwicht is niet aansprakelijk voor de wijze waarop deelnemers aan de cursus hun beroep
uitoefenen; e)  Kind in Evenwicht is niet verantwoordelijk voor het resultaat van de cursus die de deelnemer beoefent op zijn diens eigen cliënten. De deelnemer neemt zijn eigen besluiten en verantwoordelijkheid ten aanzien van zijn diens eigen beroepsuitoefening; f) De deelnemer betreedt de ruimtes, die Kind in Evenwicht gebruikt, op eigen risico en iedere mogelijke (letsel) schade als gevolg van het betreden van de ruimtes kan niet worden verhaald op Kind in Evenwicht; g)  Kind in Evenwicht is derhalve niet aansprakelijk voor letsel, beschadiging, verlies of diefstal van eigendommen van deelnemers aan de cursus.
 
Art. 9 Vertrouwelijkheid a) De deelnemer behandelt de verstrekte informatie van de cursus vertrouwelijk. Niets van de inhoud mag zonder schriftelijke toestemming van de trainer op welke wijze dan ook doorgegeven worden aan derden. Het Auteursrecht van de cursus / het cursusmateriaal berust bij de trainer die de cursus geeft; b) De deelnemer ondertekent hiervoor vóór de eerste dag een overeenkomst met Kind in Evenwicht waarin hij bevestigt deze Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen en vertrouwelijk te zullen omgaan met de ontvangen informatie. Bij het ontbreken van die handtekening staat het Kind in Evenwicht vrij de cursist de toegang tot de cursus te weigeren; c) Indien een geval als in art. 10 sub b) zich voordoet, heeft de cursist geen aanspraak op restitutie van het cursusgeld; d) De uitgegeven boeken, oefenmaterialen, manuals en readers vallen onder het Auteursrecht van de uitgever of van de trainer;
 
Art. 10 Auteursrechten  a) De Auteursrechten op het door Kind in Evenwicht aan de cursisten verstrekte cursusmateriaal, waaronder bedoeld maar niet gelimiteerd tot boeken, oefenmaterialen, manuals en readers berusten bij Kind in Evenwicht, tenzij in het cursusmateriaal expliciet anders is aangegeven of als er expliciet voorafgaande schriftelijke toestemming van Kind in Evenwicht is.
De Auteursrechten of de intellectuele eigendomsrechten van overige materialen verstrekt door Kind in Evenwicht liggen bij de desbetreffende rechthebbenden en is daarmee onderhevig aan de internationale wet- en regelgeving in deze. Dat materiaal mag derhalve niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van fotokopie, digitale opslag of op enigerlei andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden.
 b) Het aan cursisten uitgereikte lesmateriaal in de vorm van boeken, readers, hand-outs en syllabi wordt eigendom van de cursist met inachtneming van artikel 11 sub a van deze Algemene Voorwaarden.
c) Het staat de deelnemer vrij om binnen het werk met het kind de verkregen materialen en methoden toe te passen in hun praktijk;
d) Het is de deelnemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kind in Evenwicht niet toegestaan om met het verkregen cursusmateriaal zelf cursus/training of workshops o.i.d. te gaan geven, danwel het cursusmateriaal aan derden te verstrekken;
e) Kind in Evenwicht gaat vertrouwelijk met de gegevens van de deelnemer om. Gegevens van de deelnemer blijven in bezit van Kind in Evenwicht en zullen niet aan derden worden verstrekt.
 
Art. 11 Vragen a) Schriftelijk, via e-mail en mondeling gestelde vragen van administratieve aard met betrekking tot de cursus, dan wel vragen over de inhoud daarvan, worden zo spoedig mogelijk beantwoord.
 

Art. 12 Contactgegevens Op de website www.carlavanwensen.nl staat alle informatie, zo ook de contactgegevens en deze Algemene Voorwaarden.

Art. 13 Slotbepalingen a) Op de overeenkomst van opdracht tussen Kind in Evenwicht en deelnemer is Nederlands recht van toepassing;
b) Geschillen zullen in beginsel worden beslecht door de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem.