Algemene voorwaarden voor de cursussen en workshops georganiseerd door Carla van Wensen,  eigenaresse praktijk voor Integrale Kindertherapie en eigenaresse van Kind in Evenwicht , Limmen KVK 37153353

Hier vindt u onze Algemene Voorwaarden voor cursussen en workshops. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van het cursusaanbod en bevatten belangrijke informatie voor u als deelnemer.

Definities
1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Kind in Evenwicht en de deelnemer, voor cursussen/workshops en andere dagen welke door Kind in Evenwicht worden georganiseerd.
 

2) Kind in evenwicht is als officieel merk gedeponeerd onder het nummer 1387859 door IntellectueelEigendom.nl/Benelux

3) Praktijk voor integrale kindertherapie en de methode Kind in Evenwicht staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37153353

4) Klant/Deelnemer: de natuurlijk persoon, dan wel een bedrijf, beroepsgroep of instelling, die een overeenkomst aangaat met Kind in Evenwicht via email, een inschrijfformulier of op andere wijze.

5) Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst met Kind in Evenwicht waar de Algemene Voorwaarden voor cursussen en workshops integraal onderdeel van uitmaken.

6)Akkoordverklaring: de deelnemer gaat bij inschrijving automatisch akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Indien de deelnemer niet akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden, dan dient de  deelnemer dit binnen 20 dagen na inschrijving via e-mail of aangetekend schrijven kenbaar te maken aan  Kind in Evenwicht, ten aanzien van Carla van Wensen, Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat 58, 1906 CM, Limmen

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1) Op alle overeenkomsten en leveringen van Kind in Evenwicht zijn de Algemene Voorwaarden voor cursussen/workshops van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Prijzen en informatie
1) De prijzen van de cursussen/workshops staan op de website van Carla van Wensen. www.carlavanwensen.nl .De actueel vastgestelde BTW en andere heffingen worden apart vermeld op de factuur die de deelnemer van Kind in Evenwicht ontvangt.

Totstandkoming Overeenkomst 
1) De overeenkomst komt tot stand nadat de deelnemer zich heeft aangemeld, een aanbetaling heeft voldaan en Kind in Evenwicht dit bevestigd heeft aan de deelnemer. Hier mee is de deelnemer ingeschreven voor de cursus/workshop/training.

2) De deelnemer ondertekent  voor de eerste cursusdag een overeenkomst met Kind in evenwicht waarin hij bevestigt de algemene voorwaarden te hebben ontvangen en vertrouwelijk te zullen omgaan met de ontvangen informatie.

3) Is de cursus/workshop waarvoor de deelnemer zich heeft ingeschreven, in de tijd tussen indienen en de afhandeling vol geraakt, dan ontvangt de deelnemer daarover bericht van Kind in Evenwicht. De deelnemer kan dan op een wachtlijst van Kind in Evenwicht of er wordt in overleg met de klant gezocht naar een alternatieve datum.

3) Kind in Evenwicht stelt de Algemene Voorwaarden ter hand van de deelnemer en zullen bij bevestiging van de inschrijving verstuurd worden.
 

Betaling
1) De deelnemer dient betalingen voorafgaand aan de cursus te voldoen. Na betaling ontvangt de deelnemer de factuur.

2) Op de website wordt duidelijk omschreven wanneer een cursus zal plaatsvinden. Voor de cursus  geldt dat de deelnemer de cursus volgt op de datum zoals die bij inschrijving is aangegeven, tenzij dit anders schriftelijk is overeengekomen met Kind in Evenwicht .

3) Deelname kan pas plaatsvinden nadat het volledige cursusgeld is betaald. In overleg is betalen in termijnen mogelijk.

4) Als de werkgever van de deelnemer betaalt, blijft de deelnemer zelf verantwoordelijk voor betaling.

5)  Kind in Evenwicht is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. Er geldt een bedenktermijn van 20 dagen, in te gaan op de datum waarop de deelnemer voor een cursus heeft ingeschreven.

Wijzigen, Herroepen en Annuleren
1) De deelnemer kan binnen 20 dagen na inschrijving uitsluitend via e-mail of aangetekende brief aan Kind in Evenwicht de inschrijving herroepen. Daarna gaat de annuleringsperiode in waaraan kosten verbonden zijn.

2) Vanaf 20 dagen na inschrijfdatum tot 6 weken voor aanvang van de cursus bent u de aanbetaling verschuldigd. Bij annulering binnen 6 weken voor de start van de cursus bent u 50% van het totale cursusbedrag verschuldigd,  binnen 4 weken 75%, en binnen een week voor aanvang van de cursus het volledige bedrag.

3) Mochten er onverhoopt te weinig deelnemers zijn, of is er sprake van overmacht door omstandigheden, dan behoudt Kind in Evenwicht  zich het recht voor de cursus te annuleren. Kind in Evenwicht  zal de klant een nieuwe datum voorstellen. Indien een voorgestelde datum niet schikt, volgt volledige restitutie van het reeds betaalde inschrijfgeld.

4) Annulering van de cursus door de deelnemer dient via e-mail, of aangetekende brief, plaats te vinden en zal afgehandeld worden volgens bovenstaande betalingsvoorwaarden, waarbij restitutie binnen twee weken na de annuleringsdatum zal plaatsvinden.

 

Klachtenprocedure
1) Klachten worden strikt vertrouwelijk behandeld.

2) Indien de deelnemer een klacht heeft over een cursus dan kan de deelnemer dit melden via e-mail of per aangetekende brief aan Kind in Evenwicht,  info@carlavanwensen.nl, Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat 58, 1906 CM Limmen ten aanzien van Carla van Wensen.

3) Binnen 3 werkdagen zal Kind in Evenwicht via e-mail een bevestiging van ontvangst aan de deelnemer sturen en schriftelijk, via e-mail , reageren op de klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal  Kind in Evenwicht een indicatie geven van de termijn waarbinnen hij/zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van de klant. Er wordt gestreefd om binnen 2 weken tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen. Mocht het niet lukken binnen deze termijn, wordt u hiervan binnen een week op de hoogte gesteld, met een indicatie wanneer Kind in Evenwicht een reactie zal geven.

4) Klachten worden bewaard in het klachtenregister van Kind in Evenwicht . De Wet Bescherming Persoonsgegevens is van toepassing. Vijf jaar na afhandeling van de klacht, wordt deze uit het register verwijderd en worden alle stukken die op de klacht betrekking hebben vernietigd.

Conflict
1) Indien er een conflict rijst van welke aard dan ook, proberen de deelnemer en Kind in Evenwicht dit conflict in eerste instantie zelf op te lossen. Lukt dit niet, dan zal contact worden opgenomen met de klachtencommissie van de Vereniging integrale vitaliteitskunde (VIV). Het oordeel van de klachtencommissie van de VIV is bindend voor Kind in Evenwicht. Indien blijkt dat Kind in Evenwicht nalatig is geweest zullen eventuele consequenties binnen 20 dagen afgehandeld worden.

2)Wanneer juridische conflictbemiddeling nodig is zal Kind in Evenwicht dit doen via de ARAG. Ieder draagt zorg voor zijn eigen kosten.

Aansprakelijkheid
1) Kind in Evenwicht spant zich in om naar eer en geweten en vermogen cursussen en workshops te organiseren en uit te voeren.

2) Kind in Evenwicht is slechts aansprakelijk voor schade die het direct gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid.

3)  Kind in Evenwicht is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst of bedrijfsstagnatie.

4) Kind in Evenwicht is niet aansprakelijk voor de beroepsuitoefening van deelnemers aan de cursus

5)  Kind in Evenwicht is niet verantwoordelijk voor het resultaat van de cursus die de deelnemer beoefent op  zijn eigen cliënten. De deelnemer neemt zijn eigen besluiten en verantwoordelijkheid ten aanzien van zijn eigen beroepsuitoefening.

6) De deelnemer betreedt de ruimtes, die Kind in Evenwicht gebruikt, op eigen risico en iedere mogelijke (letsel) schade als gevolg van het betreden van de ruimtes kan niet worden verhaald op Kind in Evenwicht.  

7)  Kind in Evenwicht is derhalve niet aansprakelijk voor letsel, beschadiging, verlies of diefstal van eigendommen van deelnemers aan de cursus.

Vertrouwelijkheid
1) De deelnemer behandelt de verstrekte informatie van de cursus vertrouwelijk. Niets van de inhoud mag zonder schriftelijke toestemming van de trainer op welke wijze dan ook doorgegeven worden aan derden. Het copyright van cursus/training of workshop berust bij de trainer die de cursus geeft.

2) De deelnemer ondertekent hiervoor vóór de eerste dag een overeenkomst met Kind in evenwicht waarin hij bevestigt de algemene voorwaarden te hebben ontvangen en vertrouwelijk te zullen omgaan met de ontvangen informatie.

3) De uitgegeven boeken, oefenmaterialen, manuals en readers vallen onder het copyright van de uitgever of van de trainer.

4) Men is vrij om binnen het werk met het kind de verkregen materialen te gebruiken.

5) Het is ten allen tijde niet toegestaan om met het verkregen materiaal zelf cursus,training of workshops te gaan geven.

6) Kind in Evenwicht gaat vertrouwelijk met de gegevens van de deelnemer om. Gegevens van de deelnemer blijven in bezit van Kind in Evenwicht en zullen niet aan derden worden verstrekt.

Vragen
1) Schriftelijk, via e-mail en mondeling gestelde vragen van administratieve aard met betrekking tot de cursus, dan wel vragen over de inhoud, worden binnen drie dagen beantwoord.

2) Indien beantwoording binnen drie dagen niet mogelijk is, dan ontvangt deelnemer een schriftelijke melding met dagtekening daarvan, met daarin aangegeven op welke termijn beantwoording plaats zal vinden.

Contactgegevens
1) Op de website http://www.carlavanwensen.nl staat alle informatie, zo ook de contactgegevens.